Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Klient indywidualny

Obsługa prawna firm – stała współpraca z Kancelarią

Jedną z najwygodniejszych form świadczenia usług prawnych dla podmiotów gospodarczych jest współpraca z Kancelarią w formie stałej opieki. Obsługa prawna firm prowadzona przez Kancelarię adwokat Katarzynę Bórawską obejmuje bieżącą obsługę przedsiębiorcy lub spółki prawa handlowego w zakresie wszystkich działań związanych z działalnością prawną – sporządzania i negocjowania umów, nadzoru prawnego nad wszystkimi inwestycjami i przedsięwzięciami firmy, dochodzenia należności u wierzycieli czy prowadzenia spraw sądowych oraz administracyjnych.

Rozliczenie w ramach stałej obsługi prawnej firm zwykle przyjmuje formę miesięcznego ryczałtu, a wysokość opłaty jest ustalana indywidualnie, za porozumieniem stron, w zależności m.in. od zakresu obowiązków adwokata.
• bieżąca obsługa przedsiębiorców i spółek prawa handlowego,
• tworzenie i opiniowanie umów,
• akty założycielskie spółek oraz akty wewnętrzne podmiotów gospodarczych – umowy, statuty, regulaminy,
• postępowania upadłościowe,
• odzyskiwanie należności,
• dochodzenie odszkodowań, kar umownych oraz innych roszczeń,
• obsługa prawna inwestycji, w tym sprzedaży i nabywania nieruchomości oraz inwestycji budowlanych,
• reprezentowanie przed sądami, organami administracji.

Windykacja należności
Kancelaria adwokacka B-Legal zajmuje się profesjonalną windykacją należności – zarówno na etapie polubownym, sądowym jak i egzekucyjnym.
Poprzez windykację należności należy rozumieć działania zmierzające do uzyskania zapłaty wymagalnych roszczeń wierzyciela. Wierzytelność może mieć swoje źródło w wielu rodzajach zobowiązań – najczęściej podstawą windykacji wierzytelności jest rachunek lub faktura za wykonaną usługę lub sprzedany towar.

 • windykacja należności na podstawie faktury lub rachunku
 • windykacja długu wynikającego z braku zapłaty wynagrodzenia
 • windykacja należności wynikającej z niewykonania umowy lub nieprawidłowego wykonania umowy
 • windykacja kar umownych
 • windykacja zobowiązań wymagalnych
 • windykacja międzynarodowa
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikiem
 • podejmowanie czynności mających na celu przerywanie biegu przedawnienia
 • sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty
 • prowadzenie spraw sądowych o zapłatę
 • prowadzenie postępowania egzekucyjnego przed komornikiem
 • prowadzenie postępowań mediacyjnych
 • sporządzanie propozycji ugody

Okrężna 16a, 87-122 Grębocin, Polska

+ 48 607-576-294

Warto przeczytać -
klient indywidualny

Prawo spadkowe

Prawo cywilne

Prawo karne

Prawo rodzinne

Social Media

Pinterest About.Me Twitter About.Me Tumblr Flickr Behance Google