Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Leasing jest jedną z umów zawieranych w praktyce bardzo często w zakresie samochodów osobowych. Może on jednak dotyczyć także innych przedmiotów takich jak np. komputery albo sprzęt sportowy. Leasing to umowa nazwana, która uregulowana została głownie na gruncie ustawy Kodeks cywilny. Ustawodawca z uwagi na powszechność zawieranych umów leasingowych wprowadzić pewne zmiany w zakresie formy, w której można zawrzeć taką umowę.

Jak kwestie leasingu wyglądały do tej pory?

Umowa leasingu zasadniczo dzieli się na dwa podstawowe rodzaje – w praktyce może bowiem występować tzw. leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Jeśli chodzi o pierwszy z nich, czyli leasing operacyjny, to w jej ramach finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Natomiast korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Przy tej formie umowy przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy (np. firmy leasingowej). W tym przypadku finansującym jest zazwyczaj określony przedsiębiorca, który nabywa na własność np. określony samochód. Oddaje on wspomniane auto korzystającemu do używania na odpowiedni okres, a korzystający z tego tytułu płaci odpowiednie wynagrodzenie w ratach w umówionych terminach. Warto także zadbać o odpowiednie ubezpieczenie takiego przedmiotu leasingu i regularne opłacanie składek z tego tytułu. Finansujący nie odpowiada jednak wobec korzystającego za przydatność rzeczy do umówionego użytku ani nie odpowiada za wady rzeczy, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność.

Umowa leasingu ma charakter umowy nazwanej, dwustronnie zobowiązującej, odpłatnej, wzajemnej oraz konsensualnej i kauzalnej. Korzystający obowiązany jest korzystać z rzeczy zgodnie z umową, utrzymywać rzecz w należytym stanie, w szczególności dokonywać jej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym.

Czy można będzie zawrzeć leasing w formie dokumentowej?

Co ważne, według obecnych regulacji, umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Ustawodawca planuje jednak pewne zmiany w tym zakresie, by zawieranie umów leasingowych było jeszcze prostsze.

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się jednak zapowiedź nowelizacji Kodeksu cywilnego, która sprawi, że umowy leasingu będą mogły być zawierane w formie dokumentowej. Stanowiłoby to duże ułatwienie dla stron umowy leasingu i prowadziło do cyfryzacji także tego rodzaju umów.

Forma dokumentowa jest to bowiem forma czynności prawnych, uregulowana w art. 77(2) i 77(3) KC, zgodnie z którymi „do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie”, zaś dokumentem „jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią”. Forma dokumentowa dopuszcza zatem zawarcie umowy między innymi w postaci np. wiadomości e-mail, wiadomości SMS, pliku tekstowego, pliku PDF, arkusza kalkulacyjnego, obrazu, dźwięku oraz wielu innych.

Znaczenie leasingu w ostatnich latach w Polsce oraz na całym świecie zdecydowanie wzrosło, nie tylko w branży motoryzacyjnej. Zawieranie umów leasingowych także w formie dokumentowej stanowiłoby duże ułatwienie dla przedsiębiorców. Póki co trwają prace w tym zakresie, a na wprowadzenie odpowiednich regulacji w Kodeksie cywilnym musimy jeszcze póki co poczekać.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej leasingu

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska