Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Przestępstwo rozboju jest jednym z najpoważniejszych przestępstw przeciwko mieniu, które stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i ich majątku. W Polsce istnieje odpowiednie prawo i sankcje karne dotyczące tego przestępstwa. Kto popełnia jednak przestępstwo rozboju? Jakie są przesłanki popełnienia tego czynu? Rozwiewamy wątpliwości w ramach dzisiejszego artykułu.

Przestępstwo rozboju

Rozbój jest jednym z przestępstw skierowanych przeciwko mieniu i określone zostało na gruncie art. 280 Kodeksu karnego. Przestępstwo rozboju polega na zabraniu cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia przy użyciu jednego z trzech sposobów takich jak:

  1. użycie przemocy wobec danej osoby,
  2. groźba użycia natychmiastowej przemocy wobec danej osoby,
  3. doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Pierwsze z nich, czyli użycie przemocy wobec osoby polega na fizycznym i bezpośrednim oddziałaniu na ciało człowieka, ukierunkowanym na przełamanie lub uniemożliwienie oporu. Może ono polegać na naruszeniu nietykalności cielesnej danej osoby.

Druga z nich, tj. groźba winna być nakierowana na natychmiastowe zastosowanie przemocy wobec osoby, przy czym osobą tą niekoniecznie musi być pokrzywdzony. Trzecimi są natomiast doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności - to zachowania, które nie polegają na użyciu przemocy wobec osoby. Prowadzą one zaś pokrzywdzonego do utraty przytomności lub czynią go bezbronnym. Spowodowanie stanu nieprzytomności może polegać np. na odurzeniu pokrzywdzonego, uśpieniu go.

Co ważne, dla przyjęcia odpowiedzialności za rozbój niezbędne jest ustalenie momentu powstania zamiaru przywłaszczenia pieniędzy. Zamiar przywłaszczenia sprawca musi powziąć najpóźniej w trakcie stosowania środków rozbójniczych. Rozbój jest we wszystkich typach przestępstwem umyślnym, kierunkowym, można go popełnić tylko w zamiarze bezpośrednim.

Odpowiedzialność karna za rozbój

W zakresie odpowiedzialności karnej za rozbój należy wskazać, że jego sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Jest to zatem dość wysokie zagrożenie karne przewidziane za popełnienie takiego czynu. Czym innym jest jeszcze kradzież rozbójnicza, gdyż bowiem zgodnie z art. 281 KK, osoba, która w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zaostrzona odpowiedzialność przewidziana jest wobec sprawcy, który podczas rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem. Wówczas taka osoba podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Dla przykładu, zgodnie z orzecznictwem, także śrubokręt stanowi podobnie do noża niebezpieczny przedmiot.

Podsumowując, przestępstwo rozboju jest poważnym przestępstwem przeciwko mieniu, które niesie za sobą zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli. W Polsce sprawcy przestępstw rozboju często mają różnorodne profile, w tym recydywistów, przestępców działających w grupach zorganizowanych, osoby uzależnione od narkotyków czy też osoby z trudnymi warunkami socjalnymi. Motywacje popełniania rozbojów mogą wynikać z chciwości, potrzeby szybkiego zysku, uzależnień, trudności w znalezieniu zatrudnienia lub niskiego statusu społeczno-ekonomicznego. Ważne jest jednak podejmowanie działań prewencyjnych, w tym zwiększanie obecności Policji na ulicach, edukację społeczną i współpracę między służbami bezpieczeństwa, aby zapobiegać przestępstwom rozboju i zapewnić bezpieczeństwo obywatelom.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa karnego i rozboju

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska