Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Jeśli chodzi o zakres stosunku alimentacyjnego, to zasadą jest, że od zależy on od dwóch kwestii: 1) usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz 2) od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pierwsze z nich, czyli potrzeby usprawiedliwione to takie, których zaspokojenie pozwala uprawnionemu żyć w warunkach odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia, wykształceniu itp. Katalog owych potrzeb jest sprawą indywidualną.

 Natomiast drugie, czyli majątkowe możliwości zobowiązanego, to w typowej sytuacji przede wszystkim te, które są konsekwencją podejmowania przez osobę zobowiązaną zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Możliwości majątkowe to zaś z kolei aktywa zobowiązanego w postaci nieruchomości, akcji, obligacji, odsetek od depozytów bankowych oraz wiele innych.

Wysokość alimentów

Zwykle w praktyce dochodzi do sytuacji, w których brane są przede wszystkim zarobki małżonków, ich starania w zakresie zaspokajania potrzeb rodziny, a także możliwości majątkowe i zarobkowe stron. Oprócz tego, kluczowe znaczenie może mieć także wskazanie na comiesięczne usprawiedliwione koszty utrzymania, czy to jednego z małżonków czy też dzieci – chodzi tutaj o koszty aktualne i przyszłe, nie zaś przeszłe. W uzasadnieniu pisma, w ramach którego dochodzone są alimenty, zwykle takie koszty przedstawiane są w formie tabel (comiesięcznych kosztów utrzymania). Udowodnienie określonych kosztów utrzymania odbywa się za pomocą załączników w postaci faktur, potwierdzeń przelewów, paragonów czy też umów, a prezentować się one mogą przykładowo w następujący sposób:

Wyżywienie

600,00 zł

Odzież i obuwie

200,00 zł

Kosmetyki i środki czystości

100,00 zł

Udział w kosztach utrzymania mieszkania (media)

600,00 zł

Zabawki i edukacja

300,00 zł

Wakacje, ferie zimowe, wyjazdy

300,00 zł

Leki, lekarze

50,00 zł

Rozrywka

100,00 zł

Łącznie:

2.250,00 zł

Tabela: Przykładowe zestawienie comiesięcznych kosztów utrzymania dziecka.

Każdy przypadek jest zatem indywidualnie rozpatrywany przez Sąd i brakuje jednolitych przesłanek, na podstawie których wyliczana byłaby wysokość należnego świadczenia. Sąd musi sam uznać, które z potrzeb przedstawionych przez stronę uznać za usprawiedliwione. W każdym czasie możliwe jest uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia – także takiego, zgodnie z którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia (np. zwiększenie się wynagrodzenia małżonka, zmniejszenie usprawiedliwionych kosztów utrzymania). Sąd może bowiem także zabezpieczyć wysokość alimentów zasądzonych od małżonka na rzecz dziecka na czas trwania postępowania.

Co wpływa na wyliczenie alimentów?

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może przybierać różne formy. Może ono polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Najczęściej alimenty w wyroku sądowym zasądzane są po prostu w określonej kwocie płatnej co miesiąc od jednego z rodziców do danego dnia danego miesiąca na wskazany rachunek bankowy.

Co więcej, na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają:

  1. świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji,
  2. świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej,
  3. świadczenie wychowawcze,
  4. świadczenia rodzinne,
  5. rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Kluczowym jest także, by pamiętać, że jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, to wtedy nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa rodzinnego i alimentów

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska