Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Kolejnym z aspektów istotnych do omówienia jest samo sprawowanie opieki nad daną osobą przez opiekuna. Zasadą w tym wypadku jest, że opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Wówczas opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego. Ocena, czy opiekun należycie wykonuje obowiązki nie może być ograniczona do kwestii zaspokojenia bieżących potrzeb dziecka, w szczególności w zakresie jego utrzymania, ponieważ musi uwzględniać wszystkie aspekty rozwoju dziecka, w tym także wychowawcze. Jeżeli zaś opiekun doznaje przemijającej przeszkody w sprawowaniu opieki, sąd opiekuńczy może ustanowić kuratora.

Decyzje podejmowane przez opiekuna

Nie wszystkie decyzje opiekun podejmuje jednak samodzielnie. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. Będzie to związane zwłaszcza np. ze sprzedażą majątku należącą do małoletniego. Ponadto, o decyzjach w ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego opiekun powinien informować jego rodziców, którzy uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu. Rodzice powinni posiadać bowiem aktualne informacje dotyczące tego, w jakim stanie znajduje się ich dziecko i jak wygląda obecnie jego wychowanie i sytuacja.

W niektórych sprawach opiekun nie może także reprezentować osób, wobec których sprawuje opiekę. Według art. 159 § 1 KRO, opiekun nie może reprezentować osób pozostających pod jego opieką:

  1. przy czynnościach prawnych między tymi osobami,
  2. przy czynnościach prawnych między jedną z tych osób a opiekunem albo jego małżonkiem, zstępnymi, wstępnymi lub rodzeństwem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz osoby pozostającej pod opieką.

Odpowiednie regulacje dotyczą także inwentaryzacji majątku podopiecznego. Polega to na tym, iż niezwłocznie po objęciu opieki opiekun obowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedstawić go sądowi opiekuńczemu. Sąd opiekuńczy może jednak zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny (np. nie znajdują się w nim żadne nieruchomości ani kosztowności).

Sąd opiekuńczy może także zobowiązać opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności, papierów wartościowych i innych dokumentów należących do pozostającego pod opieką. Przedmioty te nie mogą być odebrane bez zezwolenia sądu opiekuńczego. Natomiast gotówka pozostającego pod opieką, jeżeli nie jest potrzebna do zaspokajania jego uzasadnionych potrzeb, powinna być złożona przez opiekuna w instytucji bankowej. Opiekun może podejmować ulokowaną gotówkę tylko za zezwoleniem sądu opiekuńczego. Jak zatem widać, opiekun nie posiada pełnej dowolności w zakresie sprawowania opieki nad podopiecznym, zwłaszcza w kontekście posiadanego przez niego majątku i podlega on ścisłemu nadzorowi sądu opiekuńczego.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

Mimo tego, z tytułu opieki przysługuje opiekunowi także odpowiednie wynagrodzenie oraz zwrot nakładów i wydatków. Ustawa stanowi, że wynagrodzenie powinno być „stosowne”. Jest to pojęcie ogólne i ustalając wysokość wynagrodzenia sąd powinien uwzględnić takie okoliczności, jak: nakład pracy opiekuna, dochodowość majątku podopiecznego. Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Trzeba przy tym jednak pamiętać, iż wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

W tym wypadku wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej. Oprócz wynagrodzenia opiekun może żądać również od pozostającego pod opieką zwrotu nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki. Do roszczeń z tego tytułu stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, a roszczenia te przedawniają się z upływem lat trzech od ustania opieki lub zwolnienia opiekuna.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa rodzinnego i opieki

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska