Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Kiedy myślimy o alimentach, przed oczami zazwyczaj pojawia nam się obraz, w którym to jeden z byłych małżonków może być zobowiązany do płacenia świadczenia alimentacyjnego na rzecz wspólnego dziecka stron. Nie jest jednak to jedyna opcja, kiedy sąd może orzec obowiązek alimentacyjny. Warto zastanowić się nad – kto jeszcze w polskim porządku prawnym na gruncie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego może być zobowiązany do zapłaty alimentów i na czyją rzecz?

Grooming, znany również jako "child grooming", odnosi się do manipulowania i wykorzystywania dzieci lub młodocianych poprzez zaawansowane techniki psychologiczne, emocjonalne i manipulacyjne. Osoba dopuszczająca się groomingu ma na celu nawiązanie relacji z dzieckiem w celu uzyskania zaufania i zacieśnienia więzi, aby później dokonać nadużyć seksualnych lub wykorzystać je w inny sposób. Grooming jest coraz większym problemem w erze cyfrowej, gdzie dzieci mają łatwiejszy dostęp do Internetu i mediów społecznościowych. Czy można jednak mówić o przestępstwie groomingu?

W dzisiejszym artykule skupimy się na tematyce obowiązku alimentacyjnego, który także dotyczy stosunków między rodzicami i dziećmi, ale nie tylko. Obowiązek alimentacyjny może wynikać bowiem z pokrewieństwa, powinowactwa czy też małżeństwa. Alimenty bardzo często w dzisiejszych czasach są przedmiotem ,,batalii” sądowej pomiędzy byłymi małżonkami.

Kradzież i przywłaszczenie to dwie różne kategorie przestępstw przeciwko mieniu, które występują w prawie karnym wielu krajów. Pomimo tego, że oba przestępstwa dotyczą nielegalnego przejęcia czyjegoś mienia, mają różne elementy i konsekwencje prawne. W artykule przedstawiamy główne różnice między kradzieżą a przywłaszczeniem. Pytanie brzmi – jakie są bowiem przesłanki popełnienia tych przestępstw i czym się od siebie różnią?

Przysposobienie, czyli adopcja, to instytucja prawa rodzinnego, która polega na przyjęciu dziecka do rodziny adoptującej jako swoje własne dziecko. W Polsce przysposobienie jest uregulowane przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz inne odpowiednie przepisy prawne. To ważne i odpowiedzialne zdarzenie w życiu dziecka i adoptujących rodziców, które ma na celu formalne i prawnie wiążące ustanowienie więzi rodzinnej między dzieckiem a jego nowymi rodzicami. W niektórych przypadkach może jednak dojść do jego zakończenia (rozwiązania).

Przestępstwo oszustwa związane jest z sytuacją, kiedy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, dana osoba doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Ten rodzaj przestępstwa występuje w różnych sytuacjach i obszarach życia społecznego.

W praktyce istnieją różne rodzaju przysposobienia. Jednym z nich jest adopcja zagraniczna. Polega to na tym, że przysposobienie, które spowoduje zmianę dotychczasowego miejsca zamieszkania przysposabianego w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie, może nastąpić wówczas, gdy tylko w ten sposób można zapewnić przysposabianemu odpowiednie zastępcze środowisko rodzinne. Nie może to jednak nastąpić, jeżeli między przysposabiającym a przysposabianym istnieje stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa albo gdy przysposabiający już przysposobił siostrę lub brata przysposabianego. Poza nim, istnieją także inne rodzaje przysposobienia.

Przestępstwo rozboju jest jednym z najpoważniejszych przestępstw przeciwko mieniu, które stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i ich majątku. W Polsce istnieje odpowiednie prawo i sankcje karne dotyczące tego przestępstwa. Kto popełnia jednak przestępstwo rozboju? Jakie są przesłanki popełnienia tego czynu? Rozwiewamy wątpliwości w ramach dzisiejszego artykułu.

Ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem przez sąd jest procesem, w którym sąd podejmuje decyzję o ograniczeniu lub zakazaniu jednemu z rodziców, opiekunom lub innym osobom prawa do kontaktu z dzieckiem. Tego rodzaju decyzje są podejmowane w sytuacjach, gdy sąd uzna, że kontakty z tymi osobami mogą być szkodliwe lub niebezpieczne dla dobra dziecka. W jakich konkretnie sytuacjach sąd może orzec takie zakazy?

Zarówno bójka, jak i pobicie stanowią w polskim porządku prawnym przestępstwa określone na gruncie Kodeksu karnego. W polskim prawie karnym istnieją jednak różnice między pojęciami "bójka" a "pobicie". Oba te czyny są karalne, ale posiadają pewne różnice zarówno pod względem definicji, jak i odpowiedzialności karnej. Jakie są to różnice? Odpowiadamy w dzisiejszym artykule na blogu.

Ustalenie i realizacja kontaktów z dzieckiem są istotnymi kwestiami w przypadku rozwodów, separacji lub sytuacji, w których rodzice nie mieszkają razem. Najlepszym rozwiązaniem jest osiągnięcie porozumienia między rodzicami w sprawie ustalenia kontaktów z dzieckiem. Mogą oni omówić i ustalić harmonogram spotkań, które będą uwzględniały najlepsze interesy dziecka. Jeżeli porozumienie między rodzicami nie jest możliwe lub nie przynosi rezultatów, można zwrócić się do sądu rodzinnego o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Sąd podejmie decyzję, uwzględniając dobro dziecka i inne istotne czynniki.

Zasadą jest, że co do zasady twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Plagiat jest zaś działaniem, polegającym na przedstawianiu cudzego dzieła lub utworu jako własnego, bez wymaganego uzasadnienia lub zgody autora. Często dotyczy to tekstów, prac naukowych, opracowań, publikacji lub innych form wyrażenia intelektualnego. W tym przypadku za plagiat można ponieść odpowiedzialność nie tylko cywilną, ale także karną. Jak to wygląda w praktyce w polskim porządku prawnym?

Władza rodzicielska może także ulec odpowiedniemu zawieszeniu lub ograniczeniu. Według art. 106 KRO, jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka.

W Polsce obowiązują przepisy dotyczące trzymania psów na smyczy, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi i innych zwierząt. Co do zasady bowiem trzymanie psów na smyczy jest obowiązkiem właścicieli i opiekunów zwierząt w miejscach publicznych. Smycz ma zapewnić kontrolę nad psem i minimalizować ryzyko wystąpienia incydentów, takich jak zaatakowanie innych osób, zwierząt lub szkody w mieniu. Czy jednak puszczanie psa bez smyczy w miejscach publicznych może skutkować nałożeniem kary?

Zarząd majątkiem dziecka odnosi się do sytuacji, w której dorosły pełni rolę opiekuna prawnego i zarządza majątkiem dziecka. Taka sytuacja może wystąpić w przypadku, gdy dziecko odziedziczy duży majątek lub otrzyma znaczący wkład finansowy, na przykład w formie funduszu powierniczego lub spadku. Istnieje wiele różnych aspektów i zasad dotyczących zarządzania majątkiem dziecka, które są uregulowane przez prawo i mają na celu ochronę interesów małoletnich beneficjentów.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska