Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Władza rodzicielska obejmuje prawa i obowiązki rodzica, jakie posiada on wobec swojego dziecka. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską natomiast winne jest rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra. Przedmiotem niniejszego artykułu jest natomiast to, kiedy i w jakich okolicznościach powstaje władza rodzicielska oraz jaka jest jej treść.

W prawie karnym istnieją różne formy stadialne popełnienia przestępstwa. Formy stadialne przestępstwa to rodzaje popełnienia przestępstwa, które są wyróżniane na podstawie stopnia zaawansowania w realizacji czynu zabronionego oraz naruszenia prawa chroniącego dobro. Oznacza to, że formy stadialne to różne etapy, jakie czyn zabroniony może przyjąć w procesie jego realizacji. Jednym z nich jest właśnie usiłowanie, za które także sprawca ponosi określoną w przepisach prawnych odpowiedzialność.

Przysposobienie, czyli adopcja dziecka wymaga spełnienia szeregu formalności. Jej skutki zależą od tego, czy dokonano adopcji pełnej czy niepełnej. Adopcja jest to zatem prawne uznanie małoletniej osoby za własne dziecko. Daje to pewne obowiązki, ale również przywileje. Proces adopcji znany jest już od starożytnego Rzymu – wówczas jej podstawowym celem była chęć podtrzymania danego rodu. Wówczas adopcja różniła się jednak od tej znanej dzisiaj. Natomiast w Polsce przysposobienie znane jest już od XIII wieku. W niektórych przypadkach wymaga ona także uzyskania zgody.

Ostatnie miesiące w polskich latach przynoszą szereg zmian w zakresie prawa karnego, także w zakresie procedury karnej dotyczącej małoletnich. Celem tych zmian jest zapewnienie lepszej ochrony prawnej dla dzieci i młodzieży oraz zapobieganie ich przestępczości. Przepisy prawne przyjęte w ostatnim czasie  przez Radę Ministrów mają na celu zapewnienie właściwych gwarancji procesowych dla dzieci, które są podejrzane lub oskarżone w postępowaniach karnych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów Unii Europejskiej.

W ciągu ostatnich lat polski system sądownictwa powszechnego był przedmiotem dyskusji i reform. Krytycy reform, jakie przeprowadzono, kwestionują ich wpływ na niezależność i niezawisłość sądownictwa, a także na jakość orzecznictwa. Zmiany te wywołały wiele kontrowersji, co skłoniło Komisję Europejską do wszczęcia procedury przeciwko Polsce w związku z naruszeniem zasad praworządności. W najbliższych latach mają zostać wprowadzone także zmiany w zakresie polskiego sądownictwa, w tym wprowadzenie sądów pokoju do polskiego porządku prawnego.

W ostatnich latach prawo w Polsce zmieniane jest bardzo często. Dotyczy to także prawa karnego, które w ostatnich latach ulegało licznym zmianom, a w 2023 roku planowane są kolejne nowelizacje. W ostatnich latach w Polsce pojawiło się wiele kontrowersyjnych zmian w prawie karnym, które spotkały się z krytyką ze strony organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i międzynarodowych. Warto przyjrzeć się jednak temu, jakie zmiany wejdą w życie w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o Kodeks karny w Polsce.

Z uwagi na zasadę niepodzielności stanu cywilnego każdy człowiek w świetle prawa może mieć tylko jedną matkę i tylko jednego ojca. Macierzyństwo oparte jest na zasadzie, zgodnie z którą matką kobieta, jest dziecka, która je urodziła. Zgodnie z łacińską paremią - „matka zawsze jest pewna”. Zdarzeniem prawnym tworzącym stosunek macierzyństwa jest zatem samo urodzenie dziecka przez kobietę. Zasadą jest także, że zgodnie z art. 14 ustawy o aktach stanu cywilnego, że zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Kartę urodzenia dziecka sporządza lekarz, a zgłoszenia urodzenia się dziecka należy dokonać w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia. Na jej podstawie sporządza się także akt urodzenia dziecka.

Czyny niedozwolone to takie zdarzenia cywilnoprawne, które pociągają za sobą obowiązek naprawienia szkody i prowadzą do odpowiedzialności cywilnej w reżimie deliktowym. Czyny niedozwolone bywają bowiem określane jako delikty, a pojęcie to pochodzi już z prawa rzymskiego. W polskim porządku prawnym czyny niedozwolone mogą być samoistnym źródłem zobowiązania. Wówczas powstaje zobowiązanie pomiędzy odpowiedzialnym za szkodę (sprawcą) a poszkodowanym, którego treścią jest obowiązek naprawienia szkody i uprawnienie do uzyskania odszkodowania.

Odpowiedzialność członków organów spółki kapitałowej w Polsce to ważny temat dla przedsiębiorców, którzy planują założenie spółki. W Polsce istnieją różne rodzaje spółek kapitałowych, takie jak spółki akcyjne, proste spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a odpowiedzialność członków organów tych spółek regulowana jest przez przepisy prawa, głównie przez Kodeks spółek handlowych. W ostatnim czasie doszło jednak do wprowadzenia odpowiednich nowelizacji w tym zakresie.

Grupy spółek w Polsce to jedna z najczęściej spotykanych form organizacji biznesowej. W Polsce istnieją różne rodzaje grup spółek, takie jak holdingi, konsorcja, konglomeraty, a także grupy kapitałowe. Każda z tych form ma swoje zalety i wady, dlatego przed podjęciem decyzji o utworzeniu grupy spółek należy dokładnie rozważyć, która z nich będzie najlepsza dla danego przedsiębiorstwa. W 2023 roku zostały wprowadzone także zmiany w Kodeksie spółek handlowych dotyczące grup spółek oraz ich organizacji.

Kapitałowe spółki prawa handlowego charakteryzują się tym, że posiadają odpowiednie organy, za pomocą których możliwe jest prawidłowe funkcjonowanie danej spółki. W spółkach handlowych najczęściej funkcjonuje zarząd danej spółki, a także zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy. Poza nimi, funkcjonują często także tzw. rady nadzorcze (albo komisje rewizyjne), których podstawowym zadaniem jest nadzorowanie działań podejmowanych przez spółkę. W ostatnim czasie wprowadzono jednak pewne zmiany w polskim prawie w tym zakresie.

Wraz z początkiem 2023 roku wszedł w życie szereg zmian związanych z prawem handlowym, w tym zwłaszcza w Kodeksie spółek handlowych. Zmiany dotyczyły m.in. rozszerzenia kompetencji rad nadzorczych, odpowiedzialności członków zarządu spółek, a także prawa holdingowego. Prawo holdingowe dotyczy zarządzania spółkami zależnymi przez spółkę dominującą, mając na uwadze interes tej spółki oraz całej grupy spółek. Poza tym, zapewnia także większe bezpieczeństwo członkom zarządu spółek zależnych.

Bardzo często w praktyce zawieraną umową jest umowa najmu. Dotyczy ona przede wszystkim różnego rodzaju mieszkań oraz innych nieruchomości. Jednym z rodzajów najmu jest tzw. najem prywatny. Wraz z początkiem 2023 roku ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie określonych zmian w jego zakresie, które dotyczą zwłaszcza kwestii podatkowych związanych z najmem oraz rozliczaniem podatków pochodzących z tego źródła.

Leasing jest jedną z umów zawieranych w praktyce bardzo często w zakresie samochodów osobowych. Może on jednak dotyczyć także innych przedmiotów takich jak np. komputery albo sprzęt sportowy. Leasing to umowa nazwana, która uregulowana została głownie na gruncie ustawy Kodeks cywilny. Ustawodawca z uwagi na powszechność zawieranych umów leasingowych wprowadzić pewne zmiany w zakresie formy, w której można zawrzeć taką umowę.

W ostatnich latach doszło do szeregu zmian w zakresie prawa cywilnego. Zmiany dotyczyły nie tylko samej procedury cywilnej, tzw. rewolucji konsumenckiej (czyli zmian wynikających z dyrektywy Omnibus, cyfrowej i towarowej) czy też zawieszenia i przerwania terminu przedawnienia, ale także kwestii związanych z odpowiedzialnością dzieci najemcy. Najem jest bowiem umową, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Problematyczne okazywały się natomiast kwestie związane z tym, czy za ewentualne długi najemcy powinny także odpowiadać np. mieszkające z nim jego dzieci.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska