Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Unieważnienie małżeństwa to postępowanie, w wyniku którego małżeństwo uważane jest za nieważne. W odróżnieniu od rozwodu, który rozwiązuje ważne małżeństwo, unieważnienie małżeństwa oznacza, że małżeństwo nigdy nie istniało prawnie. Kiedy dochodzi jednak do unieważnienia danego małżeństwa?

Przestępstwo uszkodzenia ciała jest jednym z rodzajów przestępstw przeciwko osobie, które naruszają integralność fizyczną lub zdrowie innej osoby. Często prowadzi ono do lekkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu. Spełnienie jakich przesłanek jest jednak konieczne do popełnienia tego przestępstwa i co za to grozi?

Pozbawienie małżonka władzy rodzicielskiej nad dzieckiem to poważna kwestia prawna, która wymaga spełnienia określonych warunków i postępowania zgodnie z obowiązującym prawem. Odpowiednie przesłanki w tym zakresie wskazuje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kiedy zatem mogę pozbawić małżonka władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i jak to zrobić?

Groźba w polskim prawie karnym może być karalna w określonych sytuacjach. Wszystko zależy od kontekstu i okoliczności, w jakich groźba jest skierowana. Aby dana groźba była jednak karalna, musi ona spełniać odpowiednie przesłanki wskazane w Kodeksie karnym. Kiedy zatem groźba jest karalna i możemy ponieść za nią odpowiedzialność?

Świadczenie "Rodzina 500+" to program wsparcia rodzin w Polsce, który został wprowadzony w życie kilka lat temu. Ma na celu zwiększenie wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi i poprawę warunków życia dzieci. Czy możliwe jest jednak przeznaczenie świadczenia 500+ na inne aspekty aniżeli wydatki związane z dziećmi?

Cisza wyborcza w Polsce to okres przed wyborami, w trakcie którego obowiązują pewne ograniczenia dotyczące kampanii wyborczej i promocji politycznej. Celem ciszy wyborczej jest zapewnienie uczciwego przebiegu wyborów, eliminacja manipulacji oraz zapewnienie równych szans wszystkim kandydatom i partiom. W Polsce, jak i w wielu innych krajach, istnieją przepisy regulujące ten okres. Jakie kary grożą za złamanie ciszy wyborczej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców w Polsce to proces skomplikowany i wymagający interwencji sądowej. Warto pamiętać, że celem ograniczenia władzy rodzicielskiej jest zazwyczaj ochrona najlepszego interesu dziecka w przypadku nieodpowiedniego zachowania rodzica. W jaki sposób można jednak w Polsce ograniczyć władzę rodzicielską dziecka i w jakim postepowaniu to następuje?

Handel ludźmi to okrutne i nielegalne zjawisko, które dotyka miliony osób na całym świecie. Polega on na wykorzystywaniu ludzi, często w celach seksualnych lub pracy przymusowej, w zamian za zysk finansowy. Jest to problem globalny, który narusza prawa człowieka i zagraża godności jednostki. Co za to jednak grozi w polskim porządku prawnym?

W polskim systemie prawnym prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje przede wszystkim rodzicom, którzy są uważani za najważniejszych opiekunów dziecka. Jednak istnieją okoliczności, w których inne osoby mogą mieć prawo do kontaktów z dzieckiem. Warto zatem zastanowić się nad tym – czy prawo do kontaktów z dzieckiem może posiadać także jego rodzeństwo albo dziadkowie w stosunku do wnucząt?

Eutanazja to kontrowersyjny temat dotyczący celowego położenia kresu ludzkiemu życiu w celu zakończenia cierpienia osoby chorych terminalnie lub nieuleczalnie. Jest to temat, który wywołuje silne emocje i prowadzi do rozmaitych dyskusji na temat etyki, moralności i prawa. Jak kwestia ta została jednak uregulowana w polskim prawie? Czy za pomoc w pozbawieniu życia grozi jakaś odpowiedzialność karna?

Pozew rozwodowy w Polsce stanowi jeden z rodzajów pism procesowych, który inicjuje proces rozwodowy przed sądem. Aby skutecznie złożyć pozew rozwodowy, należy spełnić pewne wymogi i zawrzeć w nim odpowiednie elementy. W dzisiejszym artykule skupimy się na tym, jak przygotować pozew rozwodowy i jakie elementy powinien on zawierać.

Bigamia to praktyka zawierania dwóch lub więcej małżeństw jednocześnie, co jest sprzeczne z zasadami monogamii obowiązującymi w większości kultur na całym świecie. Termin "bigamia" jest używany do opisania tego rodzaju praktyki, podczas gdy "poligamia" odnosi się do praktyki zawierania wielu małżeństw jednocześnie, ale w pełnej świadomości wszystkich stron. Czy bigamia stanowi jednak przestępstwo? Jakie grożą za to kary na gruncie polskiego porządku prawnego?

Nowelizacje prawa rodzinnego w Polsce stanowią istotny element procesu legislacyjnego, który ma na celu dostosowywanie przepisów do zmieniających się potrzeb społeczeństwa, zmian w wartościach kulturowych oraz różnego rodzaju zaistniałych sytuacjach. W artykule przyjrzymy się przyczynom oraz skutkom nowelizacji prawa rodzinnego w Polsce, a także ostatnim zmianom wynikającym z tzw. ,,ustawy Kamilka”.

Popełnienie czynu zabronionego w Polsce wiąże się z odpowiedzialnością karną z tego tytułu. Wówczas za popełnienie np. różnego rodzaju przestępstw ich sprawca naraża się na różnego rodzaju kary, w tym także na karę grzywny. W tym artykule odpowiemy sobie na pytania dotyczące tego, jakie kary istnieją w polskim prawie karnym, na czym polega grzywna, w jakiej wysokości może być wymierzona, od czego zależy jej wysokość oraz za jakiego rodzaju czyny jest ona wymierzana.

Instytucją uregulowaną na gruncie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zbliżoną do opieki jest kuratela. Zasadą jest, że kuratora ustanawia się w wypadkach w ustawie przewidzianych. Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw. Kuratelę sprawuje kurator ustanowiony przez sąd. Ustanowienie kuratora przewidują przede wszystkim liczne przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – np. art. 19 § 1 KRO.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska