Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Wiele kwestii o charakterze międzypaństwowym uregulowanych jest na gruncie nie tylko polskich ustaw, ale także aktów prawnych o randze międzynarodowej. Wśród nich wyróżnia się m.in. różnego rodzaje umowy międzynarodowe, traktaty czy też konwencje. Jednym z takich aktów prawnych jest konwencja haska, która dotyczy wydania dziecka oraz aspektów związanych z uprowadzeniem dziecka za granicę. Jakich jednak kwestii ona dotyczy oraz jakie regulacje zawiera?

W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba spraw dotyczących zawieranych pożyczek pomiędzy konsumentami a różnego rodzaju instytucjami pożyczkowymi. W wielu przypadkach po zawarciu umowy na pożyczkę niedużej kwoty, następnie okazywało się, że pożyczkobiorca musi zwrócić danemu przedsiębiorstwu o wiele więcej środków pieniężnych z uwagi na różnego rodzaju opłaty oraz odsetki. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie odpowiednich regulacji dotyczących tego typu umów, tak aby konsumenci nie byli poszkodowani przy ich zawieraniu i zdecydowaniu się na skorzystanie z usług np. parabanków.

W ostatnim czasie powstało wiele wątpliwości oraz mitów dotyczących tego, czym w ogóle jest konwencja stambulska, jakiego rodzaju postanowienia zawiera oraz jaką materię reguluje. Pojawiają się nawet głosy dotyczące tego, czy Polska powinna wypowiedzieć konwencję. W dzisiejszym artykule przybliżamy to, czym jest ta konwencja, czego ona dotyczy i jakie ma znaczenie dla polskiego porządku prawnego.

Obecny rok przynosi wiele różnego rodzaju zmian w prawie, w tym także w zakresie prawa cywilnego. Niedawno wprowadzone zostały nowelizacje w zakresie między innymi zawieszenia i przerwania biegu przedawnienia, a niedługo później zmiany dotknęły także instytucji wyzysku. Wyzysk i jego przesłanki uregulowane są na gruncie ustawy Kodeks cywilny, a ustawodawca zdecydował się na nowelizacje w tym zakresie dotyczące m.in. poszerzania katalogu przesłanek wyzysku i wydłużenia terminów.

W prawie rodzinnym planowany jest szereg zmian, związany nie tylko z kwestiami takimi jak alimenty natychmiastowe czy też opieka naprzemienna, ale także z tzw. rodzinnym postępowaniem informacyjnym. Instytucja ta związana jest z procesem rozwodowym i ustawodawca planuje przywrócić ją do polskiego porządku prawnego, tak aby było jednym z elementów postępowania rozwodowego.

Przy wydawaniu wyroku rozwodowego sąd rozstrzyga szereg kwestii związanych np. z winą rozkładu pożycia małżonków, obowiązkiem alimentacyjnym, władzą rodzicielską czy też właśnie opieką nad dzieckiem. Zasadą jest, że sąd powinien powierzyć dziecko temu z rodziców, które daje gwarancję należytego wykonania obowiązków rodzicielskich. Sąd może zatem np. powierzyć wykonywanie opieki nad dzieckiem matce albo zdecydować się na tzw. opiekę naprzemienną, która budzi jednak szereg różnego rodzaju wątpliwości.

Wiele w ostatnim czasie mówiło się o wprowadzeniu tzw. fundacji rodzinnych. Związane było to z licznymi problemami na gruncie polskiego prawa dotyczącymi sytuacji, w których po śmierci właściciela przedsiębiorstwa pojawiały się kłopoty z kontynuowaniem jego dzieła. Związane było to zwłaszcza z kwestiami dotyczącymi dziedziczenia. W odpowiedzi na tego typu problemy, polski ustawodawca przygotował ustawę dotyczącą wprowadzenia nowego podmiotu, jakim są fundacje rodzinne.

Postępowania spadkowe w Polsce w wielu przypadkach trwają przez wiele długich lat. W tym czasie masa spadkowa, która powinna trafić do konkretnych spadkobierców pozostaje jakby ,,w zawieszeniu”, co dla szeregu osób stanowi niekorzystną sytuację. W celu eliminacji takich sytuacji, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie projektów zmian w zakresie prawa spadkowego, a część z nich ma dotyczyć ograniczenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia z ustawy.

Rok 2023 przynosi prawidziwie rewolucyjne zmiany dla polskiego prawa pracy. Pojawia się bowiem szereg nowelizacji związanych m.in. z pracą zdalną, kontrolą trzeźwości pracownika, zmianami w urlopach (urlopie na żądanie, urlopie macierzyńskim, wychowawczym, ojcowskim), awansami, szkoleniami, ale także z tzw. elastyczną organizacją czasu pracy. Pojawiają się zatem pytania – jak taka organizacja pracy ma wyglądać, kto może ją wprowadzić, w jaki sposób w praktyce będzie ona realizowana.

W 2022 roku do polskiego porządku prawnego weszło wiele różnego rodzaju zmian. Nowelizacje dotyczyły także ustawy Kodeks cywilny – zwłaszcza w zakresie dotyczącym zawieszenia i przerwania biegu przedawnienia. Z uwagi na konieczność dokonania zmian w tych przepisach, zmianom uległa treść art. 121, 123 oraz 124 KC.

W 2023 roku planowany jest szereg różnego rodzaju nowelizacji w polskim prawie – zmiany mają dotyczyć także postępowania cywilnego. Sejm w ostatnich dniach przyjął bowiem nowelizację przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, które to mają wprowadzić kilka zmian w polskiej procedurze cywilnej. Zmiany te mają przede wszystkim odciążyć sądy od liczby rozpatrywanych spraw i uprościć postępowanie.

Plany ustawodawcy w zakresie wprowadzenia tzw. natychmiastowych alimentów wracają regularnie co jakiś czas. Komu jednak miałyby one przysługiwać, w jakiej sytuacji oraz w jakiej wysokości – odpowiadamy w dzisiejszym artykule. Być może regulacje związane z alimentami natychmiastowymi pojawią się jeszcze w 2023 roku w Polsce.

Ustawodawca w 2023 roku planuje szereg zmian w zakresie prawa pracy. Zmiany mają dotyczyć między innymi pracy zdalnej, elastycznej organizacji czasu pracy oraz szeregu innych kwestii. Oprócz tego ma pojawić się między innymi tzw. urlop z powodu siły wyższej. Warto zatem przyjrzeć się temu, komu będzie on przysługiwał, w jakim wymiarze oraz jaki będzie miał on charakter.

Oprócz zmian dotyczących m.in. weryfikacji opinii i rekomendacji w Internecie swoich produktów przez przedsiębiorcę, umów zawieranych na pokazach handlowych czy też uwidaczniania obniżek cen w przypadku promocji, dyrektywa Omnibus zawiera także regulacje związane z reklamacją na nowych zasadach. W celu większej ochrony konsumentów do polskiego porządku prawnego zostały bowiem wprowadzone korzystne dla kupujących regulacje dotyczące m.in. terminów rękojmi.

W dzisiejszych czasach wiele przedsiębiorstw swoją renomę opiera o tzw. marketing szeptany – czyli opinie i rekomendacje klientów. Duża liczba klientów przed dokonaniem zakupu w danym miejscu sprawdza opinie w Internecie na temat danego przedsiębiorcy. Pozytywne opinie mogą decydować o zakupie i wpływać na decyzje sprzedażowe konsumentów. Niektóre z opinii w Internecie nie są jednak prawdziwe, a zmiany na gruncie dyrektywy Omnibus mają ukrócić proces wystawiania fałszywych opinii w Internecie.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska