Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Wraz z początkiem 2023 roku wszedł w życie szereg zmian związanych z prawem handlowym, w tym zwłaszcza w Kodeksie spółek handlowych. Zmiany dotyczyły m.in. rozszerzenia kompetencji rad nadzorczych, odpowiedzialności członków zarządu spółek, a także prawa holdingowego. Prawo holdingowe dotyczy zarządzania spółkami zależnymi przez spółkę dominującą, mając na uwadze interes tej spółki oraz całej grupy spółek. Poza tym, zapewnia także większe bezpieczeństwo członkom zarządu spółek zależnych.

Bardzo często w praktyce zawieraną umową jest umowa najmu. Dotyczy ona przede wszystkim różnego rodzaju mieszkań oraz innych nieruchomości. Jednym z rodzajów najmu jest tzw. najem prywatny. Wraz z początkiem 2023 roku ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie określonych zmian w jego zakresie, które dotyczą zwłaszcza kwestii podatkowych związanych z najmem oraz rozliczaniem podatków pochodzących z tego źródła.

Leasing jest jedną z umów zawieranych w praktyce bardzo często w zakresie samochodów osobowych. Może on jednak dotyczyć także innych przedmiotów takich jak np. komputery albo sprzęt sportowy. Leasing to umowa nazwana, która uregulowana została głownie na gruncie ustawy Kodeks cywilny. Ustawodawca z uwagi na powszechność zawieranych umów leasingowych wprowadzić pewne zmiany w zakresie formy, w której można zawrzeć taką umowę.

W ostatnich latach doszło do szeregu zmian w zakresie prawa cywilnego. Zmiany dotyczyły nie tylko samej procedury cywilnej, tzw. rewolucji konsumenckiej (czyli zmian wynikających z dyrektywy Omnibus, cyfrowej i towarowej) czy też zawieszenia i przerwania terminu przedawnienia, ale także kwestii związanych z odpowiedzialnością dzieci najemcy. Najem jest bowiem umową, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Problematyczne okazywały się natomiast kwestie związane z tym, czy za ewentualne długi najemcy powinny także odpowiadać np. mieszkające z nim jego dzieci.

Wiele kwestii o charakterze międzypaństwowym uregulowanych jest na gruncie nie tylko polskich ustaw, ale także aktów prawnych o randze międzynarodowej. Wśród nich wyróżnia się m.in. różnego rodzaje umowy międzynarodowe, traktaty czy też konwencje. Jednym z takich aktów prawnych jest konwencja haska, która dotyczy wydania dziecka oraz aspektów związanych z uprowadzeniem dziecka za granicę. Jakich jednak kwestii ona dotyczy oraz jakie regulacje zawiera?

W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba spraw dotyczących zawieranych pożyczek pomiędzy konsumentami a różnego rodzaju instytucjami pożyczkowymi. W wielu przypadkach po zawarciu umowy na pożyczkę niedużej kwoty, następnie okazywało się, że pożyczkobiorca musi zwrócić danemu przedsiębiorstwu o wiele więcej środków pieniężnych z uwagi na różnego rodzaju opłaty oraz odsetki. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie odpowiednich regulacji dotyczących tego typu umów, tak aby konsumenci nie byli poszkodowani przy ich zawieraniu i zdecydowaniu się na skorzystanie z usług np. parabanków.

W ostatnim czasie powstało wiele wątpliwości oraz mitów dotyczących tego, czym w ogóle jest konwencja stambulska, jakiego rodzaju postanowienia zawiera oraz jaką materię reguluje. Pojawiają się nawet głosy dotyczące tego, czy Polska powinna wypowiedzieć konwencję. W dzisiejszym artykule przybliżamy to, czym jest ta konwencja, czego ona dotyczy i jakie ma znaczenie dla polskiego porządku prawnego.

Obecny rok przynosi wiele różnego rodzaju zmian w prawie, w tym także w zakresie prawa cywilnego. Niedawno wprowadzone zostały nowelizacje w zakresie między innymi zawieszenia i przerwania biegu przedawnienia, a niedługo później zmiany dotknęły także instytucji wyzysku. Wyzysk i jego przesłanki uregulowane są na gruncie ustawy Kodeks cywilny, a ustawodawca zdecydował się na nowelizacje w tym zakresie dotyczące m.in. poszerzania katalogu przesłanek wyzysku i wydłużenia terminów.

W prawie rodzinnym planowany jest szereg zmian, związany nie tylko z kwestiami takimi jak alimenty natychmiastowe czy też opieka naprzemienna, ale także z tzw. rodzinnym postępowaniem informacyjnym. Instytucja ta związana jest z procesem rozwodowym i ustawodawca planuje przywrócić ją do polskiego porządku prawnego, tak aby było jednym z elementów postępowania rozwodowego.

Przy wydawaniu wyroku rozwodowego sąd rozstrzyga szereg kwestii związanych np. z winą rozkładu pożycia małżonków, obowiązkiem alimentacyjnym, władzą rodzicielską czy też właśnie opieką nad dzieckiem. Zasadą jest, że sąd powinien powierzyć dziecko temu z rodziców, które daje gwarancję należytego wykonania obowiązków rodzicielskich. Sąd może zatem np. powierzyć wykonywanie opieki nad dzieckiem matce albo zdecydować się na tzw. opiekę naprzemienną, która budzi jednak szereg różnego rodzaju wątpliwości.

Wiele w ostatnim czasie mówiło się o wprowadzeniu tzw. fundacji rodzinnych. Związane było to z licznymi problemami na gruncie polskiego prawa dotyczącymi sytuacji, w których po śmierci właściciela przedsiębiorstwa pojawiały się kłopoty z kontynuowaniem jego dzieła. Związane było to zwłaszcza z kwestiami dotyczącymi dziedziczenia. W odpowiedzi na tego typu problemy, polski ustawodawca przygotował ustawę dotyczącą wprowadzenia nowego podmiotu, jakim są fundacje rodzinne.

Postępowania spadkowe w Polsce w wielu przypadkach trwają przez wiele długich lat. W tym czasie masa spadkowa, która powinna trafić do konkretnych spadkobierców pozostaje jakby ,,w zawieszeniu”, co dla szeregu osób stanowi niekorzystną sytuację. W celu eliminacji takich sytuacji, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie projektów zmian w zakresie prawa spadkowego, a część z nich ma dotyczyć ograniczenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia z ustawy.

Rok 2023 przynosi prawidziwie rewolucyjne zmiany dla polskiego prawa pracy. Pojawia się bowiem szereg nowelizacji związanych m.in. z pracą zdalną, kontrolą trzeźwości pracownika, zmianami w urlopach (urlopie na żądanie, urlopie macierzyńskim, wychowawczym, ojcowskim), awansami, szkoleniami, ale także z tzw. elastyczną organizacją czasu pracy. Pojawiają się zatem pytania – jak taka organizacja pracy ma wyglądać, kto może ją wprowadzić, w jaki sposób w praktyce będzie ona realizowana.

W 2022 roku do polskiego porządku prawnego weszło wiele różnego rodzaju zmian. Nowelizacje dotyczyły także ustawy Kodeks cywilny – zwłaszcza w zakresie dotyczącym zawieszenia i przerwania biegu przedawnienia. Z uwagi na konieczność dokonania zmian w tych przepisach, zmianom uległa treść art. 121, 123 oraz 124 KC.

W 2023 roku planowany jest szereg różnego rodzaju nowelizacji w polskim prawie – zmiany mają dotyczyć także postępowania cywilnego. Sejm w ostatnich dniach przyjął bowiem nowelizację przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, które to mają wprowadzić kilka zmian w polskiej procedurze cywilnej. Zmiany te mają przede wszystkim odciążyć sądy od liczby rozpatrywanych spraw i uprościć postępowanie.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska