Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Handel ludźmi to okrutne i nielegalne zjawisko, które dotyka miliony osób na całym świecie. Polega on na wykorzystywaniu ludzi, często w celach seksualnych lub pracy przymusowej, w zamian za zysk finansowy. Jest to problem globalny, który narusza prawa człowieka i zagraża godności jednostki. Co za to jednak grozi w polskim porządku prawnym?

Handel ludźmi

Handel ludźmi to praktyka, która obejmuje przymusowe wykorzystywanie ludzi w różnych celach, w tym seksualnych, pracy przymusowej, żebractwa, a także do innych nielegalnych działań, takich jak przemyt narkotyków czy też działalność przestępcza. Zwykle obejmuje on przymus, oszustwa i/lub zniewolenie, a ofiary często nie są w stanie uciec z sytuacji, w jakiej się znalazły.

Wśród przyczyn handlu ludźmi należy wskazać m.in. biedę i brak perspektyw. Ludzie w krajach o niskim dochodzie często padają ofiarą handlu ludźmi, szukając lepszych warunków życia i pracy w innych krajach. Przemytnicy często wykorzystują tę desperację. Kolejnym powodem są nierówności społeczne. Należy bowiem wskazać, że nierówności społeczne, rasowe i płciowe przyczyniają się do handlu ludźmi. Kobiety i dzieci często stanowią większość ofiar, a praktyki takie jak przymusowa prostytucja są często związane z tymi nierównościami. Kolejna przyczyna to korupcja i brak egzekwowania prawa. Jest to związane z tym, że brak skutecznego wymiaru sprawiedliwości oraz korupcja władz publicznych tworzą dogodne warunki dla handlarzy ludźmi, którzy działają bezkarnie. Nadto, także w czasie konfliktów zbrojnych, szczególnie wojen domowych, handel ludźmi może wzrosnąć, gdy grupy zbrojne wykorzystują ofiary do różnych celów.

Handel ludźmi wywołuje także wiele różnego rodzaju skutków. Ofiary handlu ludźmi często doświadczają ekstremalnego cierpienia fizycznego i psychicznego. Handel ludźmi narusza podstawowe prawa człowieka, takie jak prawo do wolności, godności i bezpieczeństwa. Nadto, handel ludźmi często wiąże się z innymi formami przestępczości, takimi jak handel narkotykami i broń oraz pranie brudnych pieniędzy.

Warto w tym zakresie wskazać, że sama walka z handlem ludźmi to priorytetowa kwestia na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Działania podejmowane w celu zwalczania tego zjawiska obejmują przede wszystkim przeciwdziałanie ich przyczynom. Programy rozwoju, edukacja i szkolenia zawodowe mają na celu zmniejszenie biedy i braku perspektyw, które sprzyjają handlowi ludźmi. Także rządy podejmują działania mające na celu zaostrzenie kar dla handlarzy ludźmi i ułatwienie ścigania ich. Poza tym, istnieją organizacje pozarządowe i instytucje rządowe, które oferują wsparcie prawników, opiekę medyczną, schronienie i inne usługi dla ofiar handlu ludźmi. Także sama współpraca międzynarodowa jest kluczowa w zwalczaniu handlu ludźmi, ponieważ praktyka ta często ma charakter międzynarodowy.

Jaka kara grozi za handel ludźmi?

Polski Kodeks karny także zawiera odpowiednie regulacje dotyczące przestępstwa handlu ludźmi. Zgodnie z art. 115 § 22 ustawy, handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: 1) przemocy lub groźby bezprawnej, 2) uprowadzenia, 3) podstępu, 4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, 6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą – w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione wcześniej.

Według zaś art. 189a KK, kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20. Karane jest także przygotowanie tego czynu.  Kto czyni bowiem przygotowania do popełnienia tego przestępstwa, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Reasumując, handel ludźmi to złożone i okrutne zjawisko, które wymaga zdecydowanych działań na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Jest to przestępstwo na gruncie polskiego systemu prawnego. Walka z handlem ludźmi wymaga działań ukierunkowanych na eliminację przyczyn tego zjawiska, ściganie handlarzy oraz wsparcie ofiar. Tylko poprzez wspólną pracę państw, organizacji pozarządowych i społeczeństwa można skutecznie zwalczyć handel ludźmi i zapewnić godność i wolność każdej osoby.

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej prawa karnego i handlu ludźmi

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska

Telefon: +48 607-576-294

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska