Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Zgodnie z polskim prawem, żebranie jest uważane za formę naruszania porządku publicznego i utrudniania swobodnego przemieszczania się osób oraz powodowania niepokoju w przestrzeni publicznej. Z tego powodu jest to czyn zabroniony, który podlega sankcjom prawem. Dla wielu osób zastanawiające jest jednak, czy stanowi to przestępstwo czy tylko wykroczenie oraz jaką odpowiedzialność karną można ponieść z tego tytułu.

Na gruncie prawa rodzinnego bardzo duże znaczenie mają wzajemne stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi, ze względu na szczególną więź łączącą te podmioty. Stąd niezwykle istotnym zagadnieniem jest sfera praw oraz obowiązków jakie przysługują poszczególnym członkom rodziny – dzieciom oraz rodzicom w ich wzajemnych relacjach. Poza kwestiami dotyczącymi alimentów, kontaktów czy też władzy rodzicielskiej, niezwykle istotne są także inne stosunki łączące rodziców i dzieci. Kwestie te reguluje przede wszystkim rozdział II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO).

Popełnienie czynu zabronionego w Polsce wiąże się z odpowiedzialnością karną z tego tytułu. Wówczas za popełnienie np. różnego rodzaju przestępstw ich sprawca naraża się na różnego rodzaju kary takie jak np. grzywna, ograniczenie wolności czy też pozbawienie wolności. Przestępstwa, ich znamiona oraz odpowiedzialność za popełnienie określonych przestępstw określa w Polsce Kodeks karny. Jednym z przestępstw wymienionych w tej ustawie jest właśnie przestępstwo niealimentacji.

Zaprzeczenie ojcostwa to rodzaj postępowania, w którym ojciec dziecka zaprzecza swojemu ojcostwu. W Polsce zaprzeczenie ojcostwa jest regulowane przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy polskie przewidują kilka sytuacji, w których ojciec może zaprzeczyć swojemu ojcostwu. Przede wszystkim, ojciec może złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa, jeśli uważa, że nie jest biologicznym ojcem dziecka. W jakich przypadkach może to jeszcze nastąpić i jak wówczas wygląda takie postępowanie?

Prawo karne w swoich postanowieniach reguluje kwestie związane nie tylko z samym bezpośrednim popełnieniem przestępstwa, ale także z aspektami dotyczącymi pomocnictwa w popełnieniu przestępstwa czy też podżegania do popełnienia przestępstwa. Podżeganie do przestępstwa jest czynem zabronionym w polskim prawie karnym i polega na nakłanianiu innej osoby do popełnienia przestępstw. W jakim przypadku mamy do czynienia z podżeganiem do popełnienia przestępstwa oraz jaka jest odpowiedzialność karna z tego tytułu?

Miło nam jest poinformować Państwa, że właśnie otrzymaliśmy tytuł najlepiej ocenianej kancelarii w Toruniu według rankingu Oferto w 2023r.

Państwa opinie są dla nas bardzo ważne i zachęcają nas do ciągłego rozwoju, powiększania kancelarii i podnoszenia świadomości prawnej naszych klientów.

https://www.oferteo.pl/kancelarie-prawne/torun#Najlepsi

Kolejną z istotnych instytucji na gruncie prawa rodzinnego jest kuratela. Kuratora ustanawia się w wypadkach w ustawie przewidzianych. Jest to bardzo zróżnicowana instytucja, zbliżona do opieki. Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw. Kuratelę sprawuje kurator ustanowiony przez sąd. stanowienie kuratora przewidują przede wszystkim liczne przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – np. art. 19 § 1 KRO.

Pomocnictwo przy popełnieniu przestępstwa jest jednym z typów udziału w przestępstwie, które reguluje polskie prawo karnego. Pomocnictwo przy popełnieniu przestępstwa polega na tym, że osoba ta pomaga sprawcy w popełnieniu przestępstwa, np. poprzez dostarczenie narzędzi lub informacji, które ułatwiają popełnienie przestępstwa. Pomocnictwo może polegać również na usunięciu przeszkód uniemożliwiających popełnienie przestępstwa, np. poprzez zablokowanie drzwi lub zapobieżenie interwencji ze strony osób trzecich. Aby osoba mogła zostać skazana za pomocnictwo przy popełnieniu przestępstwa, muszą być spełnione określone przesłanki.

Co do zasady rodzinna piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Jest to przejściowa – okresowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Przygotowanie do popełnienia przestępstwa jest jedną z form stadialnych popełnienia przestępstwa, które dotyczy sytuacji, gdy osoba przygotowuje się do popełnienia przestępstwa, lecz jeszcze go nie dokonała. Zgodnie z art. 16 Kodeksu karnego, przygotowanie do popełnienia przestępstwa polega na podjęciu czynności zmierzających bezpośrednio do popełnienia przestępstwa. Czynności te muszą być celowe i świadczyć o zamiarze popełnienia przestępstwa. Jakie to mogą być czynności i czy przygotowanie do popełnienia przestępstwa jest karalne?

Władza rodzicielska obejmuje prawa i obowiązki rodzica, jakie posiada on wobec swojego dziecka. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską natomiast winne jest rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra. Przedmiotem niniejszego artykułu jest natomiast to, kiedy i w jakich okolicznościach powstaje władza rodzicielska oraz jaka jest jej treść.

W prawie karnym istnieją różne formy stadialne popełnienia przestępstwa. Formy stadialne przestępstwa to rodzaje popełnienia przestępstwa, które są wyróżniane na podstawie stopnia zaawansowania w realizacji czynu zabronionego oraz naruszenia prawa chroniącego dobro. Oznacza to, że formy stadialne to różne etapy, jakie czyn zabroniony może przyjąć w procesie jego realizacji. Jednym z nich jest właśnie usiłowanie, za które także sprawca ponosi określoną w przepisach prawnych odpowiedzialność.

Przysposobienie, czyli adopcja dziecka wymaga spełnienia szeregu formalności. Jej skutki zależą od tego, czy dokonano adopcji pełnej czy niepełnej. Adopcja jest to zatem prawne uznanie małoletniej osoby za własne dziecko. Daje to pewne obowiązki, ale również przywileje. Proces adopcji znany jest już od starożytnego Rzymu – wówczas jej podstawowym celem była chęć podtrzymania danego rodu. Wówczas adopcja różniła się jednak od tej znanej dzisiaj. Natomiast w Polsce przysposobienie znane jest już od XIII wieku. W niektórych przypadkach wymaga ona także uzyskania zgody.

Ostatnie miesiące w polskich latach przynoszą szereg zmian w zakresie prawa karnego, także w zakresie procedury karnej dotyczącej małoletnich. Celem tych zmian jest zapewnienie lepszej ochrony prawnej dla dzieci i młodzieży oraz zapobieganie ich przestępczości. Przepisy prawne przyjęte w ostatnim czasie  przez Radę Ministrów mają na celu zapewnienie właściwych gwarancji procesowych dla dzieci, które są podejrzane lub oskarżone w postępowaniach karnych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów Unii Europejskiej.

W ciągu ostatnich lat polski system sądownictwa powszechnego był przedmiotem dyskusji i reform. Krytycy reform, jakie przeprowadzono, kwestionują ich wpływ na niezależność i niezawisłość sądownictwa, a także na jakość orzecznictwa. Zmiany te wywołały wiele kontrowersji, co skłoniło Komisję Europejską do wszczęcia procedury przeciwko Polsce w związku z naruszeniem zasad praworządności. W najbliższych latach mają zostać wprowadzone także zmiany w zakresie polskiego sądownictwa, w tym wprowadzenie sądów pokoju do polskiego porządku prawnego.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska