Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Popełnienie czynu zabronionego w Polsce wiąże się z odpowiedzialnością karną z tego tytułu. Wówczas za popełnienie np. różnego rodzaju przestępstw ich sprawca naraża się na różnego rodzaju kary, w tym także na karę grzywny. W tym artykule odpowiemy sobie na pytania dotyczące tego, jakie kary istnieją w polskim prawie karnym, na czym polega grzywna, w jakiej wysokości może być wymierzona, od czego zależy jej wysokość oraz za jakiego rodzaju czyny jest ona wymierzana.

Instytucją uregulowaną na gruncie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zbliżoną do opieki jest kuratela. Zasadą jest, że kuratora ustanawia się w wypadkach w ustawie przewidzianych. Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw. Kuratelę sprawuje kurator ustanowiony przez sąd. Ustanowienie kuratora przewidują przede wszystkim liczne przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – np. art. 19 § 1 KRO.

Mobbing stanowi systematyczne, uporczywe zachowania lub działania ukierunkowane na osobę lub grupę osób w miejscu pracy, które prowadzą do ich wyizolowania z grupy pracowników, stresu, cierpienia psychicznego, a także mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne. Mobbing objawia się różnymi formami, takimi jak zniewagi, zastraszanie, wykluczenie społeczne, izolacja, publiczne upokarzanie lub manipulacje informacjami. Jest to problem społeczny i psychologiczny, który może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia i dobrostanu ofiar. Czy stanowi on jednak przestępstwo?

Nadzór nad sprawowaniem opieki w polskim prawie rodzinnym jest istotnym aspektem, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa, dobrostanu oraz prawidłowego rozwoju określonych członków społeczeństwa. Polskie przepisy prawne precyzyjnie regulują kwestie związane z opieką nad wskazanymi osobami, określając obowiązki opiekunów oraz uprawnienia organów państwowych w przypadku naruszenia tych obowiązków.

Prawo karne w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, podlega częstym zmianom z różnych powodów. Społeczeństwo i jego wartości ewoluują wraz z upływem czasu. To, co było akceptowalne czy nieakceptowalne w przeszłości, może ulec zmianie. Prawo karne musi być aktualizowane, aby odzwierciedlać obecne standardy i wartości społeczne. Zmiany wynikają także ze zmian w obozie rządzącym. Jakie zmiany w polskim prawie karnym zachodzą jeszcze w 2023 roku?

Kolejnym z aspektów istotnych do omówienia jest samo sprawowanie opieki nad daną osobą przez opiekuna. Zasadą w tym wypadku jest, że opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Wówczas opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego. Ocena, czy opiekun należycie wykonuje obowiązki nie może być ograniczona do kwestii zaspokojenia bieżących potrzeb dziecka, w szczególności w zakresie jego utrzymania, ponieważ musi uwzględniać wszystkie aspekty rozwoju dziecka, w tym także wychowawcze. Jeżeli zaś opiekun doznaje przemijającej przeszkody w sprawowaniu opieki, sąd opiekuńczy może ustanowić kuratora.

Przestępczość tzw. "białych kołnierzyków" odnosi się do działań przestępczych popełnianych przez osoby z wysokim statusem społecznym i zawodowym, często w ramach swoich zawodów lub funkcji w firmach, instytucjach lub rządach. Przestępczość tego rodzaju jest często ukryta i skomplikowana, co sprawia, że ​​jest trudna do wykrycia. W poniższym artykule omówimy, kim są "białe kołnierzyki" oraz jakie przestępstwa popełniają.

Według Słownika języka polskiego, opieka definiowana jest jako ,,dbanie o kogoś, o coś” albo ,,nadzór prawny ustanowiony przez sąd nad osobą małoletnią”. Pojęcie opieki oznacza zatem dbałość o osoby potrzebujące jakiegokolwiek wsparcia. Opieka ma wiele różnych form, jednak w KRO stanowi tzw. opiekę prawną. Jej przedmiotem są rozpatrywane przez sądy opiekuńcze sprawy opiekuńcze sensu stricto.

Przestępstwo zabójstwa to jedno z najpoważniejszych przestępstw, które polega na pozbawieniu życia innej osoby. Jest to czyn karalny, który ma głębokie konsekwencje społeczne, emocjonalne i prawne. W różnych systemach prawnych definicje i klasyfikacje zabójstwa mogą się różnić. Jak to wygląda w polskim prawie – jakie są rodzaje zabójstw i jaka grozi za to w Polsce odpowiedzialność karna?

Przedawnienie alimentów to kwestia istotna w kontekście zobowiązań alimentacyjnych, które wynikają z prawa rodzinnego i regulują wsparcie materialne dla członków rodziny, szczególnie dzieci. Przedawnienie alimentów oznacza, że uprawniony do alimentów traci prawo do dochodzenia roszczeń alimentacyjnych w sądzie po upływie określonego okresu.

Przestępstwo znęcania się jest poważnym problemem społecznym, które dotyka wiele krajów, w tym Polskę. Jest to forma przemocy, która może mieć tragiczne skutki dla ofiar. W polskim prawie karnym przestępstwo znęcania się jest uregulowane w Kodeksie Karnym.

Jeśli chodzi o zakres stosunku alimentacyjnego, to zasadą jest, że od zależy on od dwóch kwestii: 1) usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz 2) od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pierwsze z nich, czyli potrzeby usprawiedliwione to takie, których zaspokojenie pozwala uprawnionemu żyć w warunkach odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia, wykształceniu itp. Katalog owych potrzeb jest sprawą indywidualną.

 Natomiast drugie, czyli majątkowe możliwości zobowiązanego, to w typowej sytuacji przede wszystkim te, które są konsekwencją podejmowania przez osobę zobowiązaną zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Możliwości majątkowe to zaś z kolei aktywa zobowiązanego w postaci nieruchomości, akcji, obligacji, odsetek od depozytów bankowych oraz wiele innych.

Przestępstwo łapownictwa jest jednym z typów przestępstw korupcyjnych, które polegają na przyjmowaniu lub oferowaniu łapówek w celu wpływania na działania lub decyzje funkcjonariuszy publicznych lub innych osób pełniących funkcje publiczne. Przestępstwo to narusza zaufanie do uczciwości i sprawiedliwości w społeczeństwie oraz zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu instytucji publicznych. Jaka grozi jednak za to kara i na czym dokładnie może polegać te przestępstwo?

Stosunek alimentacyjny odnosi się do prawno-finansowej odpowiedzialności jednej osoby (zobowiązanego) za zaspokojenie potrzeb materialnych drugiej osoby (uprawnionego), zwykle w kontekście utrzymania dziecka lub byłego małżonka. Źródło i cel tego stosunku są kluczowymi elementami w zrozumieniu natury i funkcji alimentacji.

Karuzela VAT, znana również jako oszustwo karuzelowe, to złożony schemat nadużyć podatkowych, który polega na wykorzystywaniu mechanizmu VAT w celu oszustwa podatkowego na dużą skalę. Jest to problem poważny dla finansów publicznych wielu państw i stanowi zagrożenie dla uczciwych przedsiębiorstw oraz ogólnej stabilności systemu podatkowego.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska