Adwokat Katarzyna Bórawska jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu gdzie między innymi reprezentowała swój uniwersytet w międzynarodowym konkursie prawniczym Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. Następnie odbyła staż w Ambasadzie RP w Waszyngtonie oraz staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli gdzie uczestniczyła w pracach m.in. Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Jeśli chodzi o zakres stosunku alimentacyjnego, to zasadą jest, że od zależy on od dwóch kwestii: 1) usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz 2) od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pierwsze z nich, czyli potrzeby usprawiedliwione to takie, których zaspokojenie pozwala uprawnionemu żyć w warunkach odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia, wykształceniu itp. Katalog owych potrzeb jest sprawą indywidualną.

 Natomiast drugie, czyli majątkowe możliwości zobowiązanego, to w typowej sytuacji przede wszystkim te, które są konsekwencją podejmowania przez osobę zobowiązaną zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Możliwości majątkowe to zaś z kolei aktywa zobowiązanego w postaci nieruchomości, akcji, obligacji, odsetek od depozytów bankowych oraz wiele innych.

Przestępstwo łapownictwa jest jednym z typów przestępstw korupcyjnych, które polegają na przyjmowaniu lub oferowaniu łapówek w celu wpływania na działania lub decyzje funkcjonariuszy publicznych lub innych osób pełniących funkcje publiczne. Przestępstwo to narusza zaufanie do uczciwości i sprawiedliwości w społeczeństwie oraz zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu instytucji publicznych. Jaka grozi jednak za to kara i na czym dokładnie może polegać te przestępstwo?

Stosunek alimentacyjny odnosi się do prawno-finansowej odpowiedzialności jednej osoby (zobowiązanego) za zaspokojenie potrzeb materialnych drugiej osoby (uprawnionego), zwykle w kontekście utrzymania dziecka lub byłego małżonka. Źródło i cel tego stosunku są kluczowymi elementami w zrozumieniu natury i funkcji alimentacji.

Karuzela VAT, znana również jako oszustwo karuzelowe, to złożony schemat nadużyć podatkowych, który polega na wykorzystywaniu mechanizmu VAT w celu oszustwa podatkowego na dużą skalę. Jest to problem poważny dla finansów publicznych wielu państw i stanowi zagrożenie dla uczciwych przedsiębiorstw oraz ogólnej stabilności systemu podatkowego.

Kiedy myślimy o alimentach, przed oczami zazwyczaj pojawia nam się obraz, w którym to jeden z byłych małżonków może być zobowiązany do płacenia świadczenia alimentacyjnego na rzecz wspólnego dziecka stron. Nie jest jednak to jedyna opcja, kiedy sąd może orzec obowiązek alimentacyjny. Warto zastanowić się nad – kto jeszcze w polskim porządku prawnym na gruncie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego może być zobowiązany do zapłaty alimentów i na czyją rzecz?

Grooming, znany również jako "child grooming", odnosi się do manipulowania i wykorzystywania dzieci lub młodocianych poprzez zaawansowane techniki psychologiczne, emocjonalne i manipulacyjne. Osoba dopuszczająca się groomingu ma na celu nawiązanie relacji z dzieckiem w celu uzyskania zaufania i zacieśnienia więzi, aby później dokonać nadużyć seksualnych lub wykorzystać je w inny sposób. Grooming jest coraz większym problemem w erze cyfrowej, gdzie dzieci mają łatwiejszy dostęp do Internetu i mediów społecznościowych. Czy można jednak mówić o przestępstwie groomingu?

W dzisiejszym artykule skupimy się na tematyce obowiązku alimentacyjnego, który także dotyczy stosunków między rodzicami i dziećmi, ale nie tylko. Obowiązek alimentacyjny może wynikać bowiem z pokrewieństwa, powinowactwa czy też małżeństwa. Alimenty bardzo często w dzisiejszych czasach są przedmiotem ,,batalii” sądowej pomiędzy byłymi małżonkami.

Kradzież i przywłaszczenie to dwie różne kategorie przestępstw przeciwko mieniu, które występują w prawie karnym wielu krajów. Pomimo tego, że oba przestępstwa dotyczą nielegalnego przejęcia czyjegoś mienia, mają różne elementy i konsekwencje prawne. W artykule przedstawiamy główne różnice między kradzieżą a przywłaszczeniem. Pytanie brzmi – jakie są bowiem przesłanki popełnienia tych przestępstw i czym się od siebie różnią?

Przysposobienie, czyli adopcja, to instytucja prawa rodzinnego, która polega na przyjęciu dziecka do rodziny adoptującej jako swoje własne dziecko. W Polsce przysposobienie jest uregulowane przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz inne odpowiednie przepisy prawne. To ważne i odpowiedzialne zdarzenie w życiu dziecka i adoptujących rodziców, które ma na celu formalne i prawnie wiążące ustanowienie więzi rodzinnej między dzieckiem a jego nowymi rodzicami. W niektórych przypadkach może jednak dojść do jego zakończenia (rozwiązania).

Przestępstwo oszustwa związane jest z sytuacją, kiedy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, dana osoba doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Ten rodzaj przestępstwa występuje w różnych sytuacjach i obszarach życia społecznego.

W praktyce istnieją różne rodzaju przysposobienia. Jednym z nich jest adopcja zagraniczna. Polega to na tym, że przysposobienie, które spowoduje zmianę dotychczasowego miejsca zamieszkania przysposabianego w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie, może nastąpić wówczas, gdy tylko w ten sposób można zapewnić przysposabianemu odpowiednie zastępcze środowisko rodzinne. Nie może to jednak nastąpić, jeżeli między przysposabiającym a przysposabianym istnieje stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa albo gdy przysposabiający już przysposobił siostrę lub brata przysposabianego. Poza nim, istnieją także inne rodzaje przysposobienia.

Przestępstwo rozboju jest jednym z najpoważniejszych przestępstw przeciwko mieniu, które stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i ich majątku. W Polsce istnieje odpowiednie prawo i sankcje karne dotyczące tego przestępstwa. Kto popełnia jednak przestępstwo rozboju? Jakie są przesłanki popełnienia tego czynu? Rozwiewamy wątpliwości w ramach dzisiejszego artykułu.

Ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem przez sąd jest procesem, w którym sąd podejmuje decyzję o ograniczeniu lub zakazaniu jednemu z rodziców, opiekunom lub innym osobom prawa do kontaktu z dzieckiem. Tego rodzaju decyzje są podejmowane w sytuacjach, gdy sąd uzna, że kontakty z tymi osobami mogą być szkodliwe lub niebezpieczne dla dobra dziecka. W jakich konkretnie sytuacjach sąd może orzec takie zakazy?

Zarówno bójka, jak i pobicie stanowią w polskim porządku prawnym przestępstwa określone na gruncie Kodeksu karnego. W polskim prawie karnym istnieją jednak różnice między pojęciami "bójka" a "pobicie". Oba te czyny są karalne, ale posiadają pewne różnice zarówno pod względem definicji, jak i odpowiedzialności karnej. Jakie są to różnice? Odpowiadamy w dzisiejszym artykule na blogu.

Ustalenie i realizacja kontaktów z dzieckiem są istotnymi kwestiami w przypadku rozwodów, separacji lub sytuacji, w których rodzice nie mieszkają razem. Najlepszym rozwiązaniem jest osiągnięcie porozumienia między rodzicami w sprawie ustalenia kontaktów z dzieckiem. Mogą oni omówić i ustalić harmonogram spotkań, które będą uwzględniały najlepsze interesy dziecka. Jeżeli porozumienie między rodzicami nie jest możliwe lub nie przynosi rezultatów, można zwrócić się do sądu rodzinnego o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Sąd podejmie decyzję, uwzględniając dobro dziecka i inne istotne czynniki.

Kancelaria Adwokacka B-Legal Toruń, adwokat rozwodowy Katarzyna Bórawska